(+994 70) 216 91 91    (+994 55) 212 18 15

Əhməd Rəcəbli 219, MZ Plaza, Bakı, Azərbaycan

Bizim Xidmətlərimiz

 

BİZNES MƏSLƏHƏTLƏRİ VƏ MÜQAVİLƏLƏRİ

KORPORATİV HÜQUQ

VERGİ, MÜHASİBATLIQ VƏ MALİYYƏ XİDMƏTLƏRİ

MİQRASİYA HÜQUQU

XARİCİ VƏTƏNDAŞLARA ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİNDƏ DƏSTƏK

ƏMƏK VƏ İŞƏGÖTÜRMƏ HÜQUQLARI, KADR İŞİNİN TƏŞKİLİ

TİKİNTİ HÜQUQU

ƏMTƏƏ NİŞANLARININ ALINMASI

LİSENZİYALARIN ALINMASI

Əlaqə

Əhməd Rəcəbli 219, MZ Plaza,
Bakı, Azərbaycan. Tel.: (+994 70) 216 91 91, (+994 55) 212 18 15
[email protected]